КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ - прием 2018/2019 г.

КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ - прием 2018/2019г.

ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ


Професионално направление: ЕЛЕКТРОНИКА, АВТОМАТИКА, КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА

Професия: ТЕХНИК НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ

Професионална квалификация: ТРЕТА СТЕПЕН

Английски език: РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ


Нашето съвремие се характеризира със силно присъствие на компютърни и мрежови технологии, без които е практически невъзможно да бъде овладян огромният поток от информация.

Обучаваните по тази специалност придобиват умения:
✓ да инсталират и ползват приложен и специализиран софтуер;
✓ да работят в няколко среди за програмиране - C#, Visual Basic, SQL Server;
✓ да създават и публикуват web-сайтове - HTML5, CSS3; MS Expression Web4; Adobe Dreamweaver;
✓ да тестват компютърна конфигурация;
✓ да откриват и отстраняват проблеми и дефекти;
✓ да инсталират компютърната система като работна станция в мрежа;
✓ да създават принципни електрически схеми, графични оригинали на печатни платки с помощта на специализирани системи за автоматично проектиране.

Приетите ученици в 8-ми клас изучават разширено английски език в рамките на 12 учебни часа седмично.
След успешно завършване на 12 клас получават:

* диплома за средно образование
* свидетелство за професионална квалификация "Техник на компютърни системи”


Чрез пълния курс на обучение по специалността "Компютърна техника и технологии” дипломираните се реализират в областта на информационните и комуникационните технологии. Могат да продължат успешно и висшето си образование по избраната специалност.

БАЛООБРАЗУВАНЕ:

- удвоените оценки от националните тестове по БЕЛ и математика;
- оценката по БЕЛ от свидетелството за основно образование;
- оценката по математика от свидетелството за основно образование.

СРОК за подаване на документи: 20.06.2018-26.06.2018г.
МЯСТО за подаване на документи:

1. В УЧИЛИЩАТА, ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ РУО
2. НА ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС – https://priem.mon.bg.
3. За въпроси, консултации и помощ - каб.39 в ПТГ „ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ“

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
* заявление за участие в класиране с подредени желания – по образец;
* копие на свидетелство за завършено основно образование/ оригинал за справка/;
* копие на служебна бележка за оценките от положените изпити от националното външно оценяване, при кандидатстване в друга област;
* медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика.

Забележка: Ученикът подава документите си в присъствието на родител.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 03.07.2018 г. включително.

- в училищата, определени за прием на документи;
- на електронен адрес - http://7klas.mon.bg.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране: от 04.07. до 06.07.2018 г. вкл. в ПТГ „Цар Симеон Велики“.
изглед за печат

Финали на ученически игри по баскетбол

Финали на ученически игри по баскетбол 03-06.05.2018г.


Малко не достигна, за да сме в първата четворка!
Въпреки това благодарим на всички момчета, които се бориха за името ПТГ!
Направихте ни горди, че сме част от един отбор!


изглед за печат

СИСТЕМНО ПРОГРАМИРАНЕ - прием 2018/2019 г.

СИСТЕМНО ПРОГРАМИРАНЕ - прием 2018/2019 г.

ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ


Професионално направление: КОМПЮТЪРНИ НАУКИ

Професия: СИСТЕМЕН ПРОГРАМИСТ

Професионална квалификация: ТРЕТА СТЕПЕН

Английски език: РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ


Завършилите тази специалност в края на обучението си ще могат да:

- създават програми на обектно-ориентиран език;
- създават приложения с графичен потребителски интерфейс;
- разработват приложения за мобилни устройства;
- създават компютърна графика;
- реализират web базирани системи;
- разработват мрежови приложения;
- проектират и създават управляващ софтуер с помощта на езици от високо ниво;
- създават приложения, използващи релационни бази данни;
- проектират и създават приложения, използващи мрежова комуникация;
- познават архитектури на микропроцесори и микроконтролери;
- познават организацията и принципа на работа на вградени микрокомпютърни системи;
- инсталират, настройват и администрират операционни системи;
- конфигурират и настройват компютърна система и основните видове периферни устройства;
- разчитат, изчисляват и проектират електрически схеми;
- използват професионална терминология на английски език за работа със специализирана литература, техническа документация и комуникация.

Ще придобият умения за:

- изпълняване на алгоритми на различни езици за програмиране;
- правилно използване на електрон­но-измервателна апаратура;
- разчитане, създаване и работа с документация – проекти, чертежи, скици, схеми и др.;
- реализиране връзки с Интернет в реални условия;
- инсталиране, конфигуриране и администриране на необходимия сис­темен и приложен софтуер;
- създаване на програмни продукти чрез процедурни и обектно ориентирани езици за програмиране;
- създаване на WEB приложения и др.;
- създаване и поддържане на база от данни и приложения за тях;
- анализиране на реалните условия и съобразно с тях извършване на необходимите настройки, контрол и управление.

Реализация:
У нас и в чужбина като софтуерни специалисти във всички области на компютърната и софтуерна промишленост.

БАЛООБРАЗУВАНЕ:

- удвоените оценки от националните тестове по БЕЛ и математика;
- оценката по БЕЛ от свидетелството за основно образование;
- оценката по математика от свидетелството за основно образование.

СРОК за подаване на документи: 20.06.2018-26.06.2018г.
МЯСТО за подаване на документи:

1. В УЧИЛИЩАТА, ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ РУО
2. НА ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС – https://priem.mon.bg.
3. За въпроси, консултации и помощ - каб.39 в ПТГ „ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ“

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
* заявление за участие в класиране с подредени желания – по образец;
* копие на свидетелство за завършено основно образование/ оригинал за справка/;
* копие на служебна бележка за оценките от положените изпити от националното външно оценяване, при кандидатстване в друга област;
* медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика.

Забележка: Ученикът подава документите си в присъствието на родител.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 03.07.2018 г. включително.

- в училищата, определени за прием на документи;
- на електронен адрес - http://7klas.mon.bg.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране: от 04.07. до 06.07.2018 г. вкл. в ПТГ „Цар Симеон Велики“.
изглед за печат
Отиди на страница  1 2 3 ... 59 [60] 61 ... 83 84 85